KVIZ

Zasnova in uvedba sistema ugotavljanja ter zagotavljanja kakovosti vzgojno-izobraževalnih organizacij (vrtcev in šol) – KVIZ

V okviru Evropskih strukturnih skladov in s sofinanciranjem Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport je bil v obdobju 2008-2014 izveden projekt Zasnova in uvedba sistema ugotavljanja ter zagotavljanja kakovosti vzgojno-izobraževalnih organizacij (KVIZ).

Namen projekta je bil postopno uvesti sistema ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti v šolah in vrtcih s samoevalvacijo, zunanjo evalvacijo in kazalniki kakovosti.

Če povzamemo na kratko, smo v projektu KVIZ:

 • pripravili Protokol za uvajanje izboljšav in samoevalvacijo v šolah in vrtcih s poudarkom na postavljanju prednostnih ciljev izboljšav na področju učenja in poučevanja;
 • izpeljali 7-dnevna usposabljanja za samoevalvacijo, v katera je bilo vključenih 100 šol oziroma skoraj 5000 udeležencev;
 • izpeljali eno ali dvodnevne delavnice za šole (npr. uporaba podatkov v procesu izboljšav in samoevalvacije, motiviranje strokovnih delavcev za samoevalvacijo, vodenje za kakovost, samoevalvacija kot orodje izboljšav v VIZ);
 • izvedli 96 zunanjih evalvacij usmerjenih v podporo šolam pri uvajanju izboljšav in samoevalvaciji (zunanji evalvatorji so bili vodstveni in strokovnimi delavci šol);
 • pripravili Priročnik za izvedbo zunanje evalvacije;
 • pripravili nabor kazalnikov za a) uvajanje izboljšav in samoevalvacijo, b) vodenje v šolah in c) profesionalni razvoj ravnatelja in strokovnih delavcev, ki smo jih ‘preizkusili’ z zunanjimi evalvacijami;
 • izdali več poročil o ciklih projekta in izvedbah zunanjih evalvacij;
 • letno pripravljali priporočila šolam za pripravo poročila o samoevalvaciji;
 • izdali 3 znanstvene monografije in števila gradiva;
 • objavili več strokovnih in znanstvenih člankov ter predstavili dejavnosti in rezultate projekta na več nacionalnih in mednarodnih konferencah, s posebnim poudarkom vabljene predstavitve (t.i. showcase) na svetovnem kongresu ICSEI;
 • koordinirali pripravo nacionalnega poročila za študijo OECD Synergies for Better Learning: An International Perspective on Evaluation and Assessment;
 • idr.

V projektu so sodelovali Šola za ravnatelje (nosilka projekta) in konzorcijski partnerji Zavod RS za šolstvo, Center RS za poklicno izobraževanje in Državni izpitni center.

Šola za ravnatelje • Dunajska cesta 104, 1000 Ljubljana, Slovenija • Telefon: +386 1 5600 436 • Telefaks: +386 1 5600 436 • E-pošta: info@solazaravnatelje.si