KVIZ

Zasnova projekta

Namen projekta

Namen projekta je bil postopno uvajanje sistema ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti v šolah in vrtcih s samoevalvacijo, zunanjo evalvacijo in  kazalniki kakovosti.

Cilji projekta

  • zasnovati, razviti in poskusno uvesti sistem ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti na področju vzgoje in izobraževanja v Sloveniji na 40 poskusnih šolah in vrtcih,
  • proučiti in podati predlog potrebnih pravnih, formalnih, institucionalnih in finančnih podlag, ki bi omogočile uspešno uvedbo  sistema ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti na področju vzgoje in izobraževanja v Sloveniji,
  • opredeliti proces uvajanja sistema ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti na področju vzgoje in izobraževanja v Sloveniji in podati predlog uvedbe sistema na nacionalni ravni,
  • opredeliti kazalnike kakovosti na nacionalni ravni in na ravni šol in vrtcev,
  • razviti sistem zunanjih evalvacij in izvesti zunanjo evalvacijo na 40 šolah in vrtcih,
  • razviti sistem samoevalvacije v vrtcih in šolah,
  • oblikovati predlog vzpostavitve mehanizmov oz. teles za zagotavljanje kakovostnega in trajnega delovanja sistema ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti.

 

Višina skupnih stroškov operacije in višina javnih virov financiranja: 2.443.000 €
Trajanje operacije: 19. 9. 2008 do 30. 4. 2015

Šola za ravnatelje • Dunajska cesta 104, 1000 Ljubljana, Slovenija • Telefon: +386 1 5600 436 • Telefaks: +386 1 5600 436 • E-pošta: info@solazaravnatelje.si