KVIZ

Samoevalvacija

Samoevalvacijo opredeljujemo kot (sprotno) spremljanje in (končno) ovrednotenje doseganja zastavljenih prednostnih ciljev izboljšav v določenem obdobju (npr. enem šolskem letu). Kot takšna, je ena od temeljnih dejavnosti v delovanju šol in vrtcev.

Umeščenost samoevalvacije v dejavnosti, načrtovanje in poročanje šol

Z načrtovano in sistematično samoevalvacijo izvajanje dejavnosti za doseganje zastavljenih ciljev šole in vrtci tekom šolskega leta spremljajo (na ravni izvedbe dejavnosti in na ravni doseganja opredeljenih, pričakovanih rezultatov) in jih ob zaključku šolskega leta ovrednotijo (samoevalvacijsko poročilo). Pri tem na podlagi ugotovitev opredelijo tudi priporočila in ukrepe, ki jih upoštevajo pri načrtovanju za naslednje šolsko leto.

Podpora šolam pri uvajanju in vodenju samoevalvacije v okviru projekta KVIZ zajema:

  • sedem dnevno usposabljanje Samoevalvacija v šolah in vrtcih
  • dodatne, enodnevne delavnice s področja izboljšav in samoevalvacije
  • pripravo Priporočil za pripravo samoevalvacijskega poročila za posamezna šolska leta
  • pripravo podpornih gradiv in strokovnih objav
  • oblikovanje Protokola za izvajanje samoevalvacije

 

 

Šola za ravnatelje • Dunajska cesta 104, 1000 Ljubljana, Slovenija • Telefon: +386 1 5600 436 • Telefaks: +386 1 5600 436 • E-pošta: info@solazaravnatelje.si