KVIZ

Protokol za uvajanje izboljšav in samoevalvacijo

Protokol za izvajanje samoevalvacije je pripravljen na podlagi obstoječe prakse, izkušenj in rezultatov projektov KVIZ in uKVIZ. Namenjen je vrtcem in šolam za lažje in poenoteno vodenje in obvladovanje nekaterih procesov za izboljševanje učenja in poučevanja ter dosežkov učencev. Daje okvir, za katerega pa je pomembno poudariti, da ga šole lahko smiselno in po potrebi prilagodijo lastnim razmeram, ustaljenemu načinu delovanja, zmožnostim institucije in posameznikov idr.

Vsebina protokola se opira na zasnovo in gradiva, ki so bila v treh ciklih pripravljena za usposabljanje šol za samoevalvacijo (glej npr. Brejc, Koren in Zavašnik Arčnik 2011, Brejc 2013, Brejc in Zavašnik Arčnik 2013), pri čemer je poseben poudarek na usmeritvah in primerih, s katerimi lahko v šolah kakovostno in trajnostno uvajajo izboljšave in izvajajo samoevalvacijo. Strukturirana je po fazah uvajanja izboljšav in samoevalvacije, tj.:

  • načrtovanje izboljšav,
  • izvajanje in spremljanje,
  • vrednotenje in poročanje.

Protokol predvideva 3-letni cikel izboljšav, za katerega podrobneje opisuje in predlaga, katere korake naj šola izvede v enem šolskem letu, kdaj in kako. Šoli prinaša potrebna »orodja« (primere, usmeritve, obrazce itd.) in tudi pojasni, kako naj vse poveže z obstoječo dokumentacijo.

V protokolu so najprej predstavljena izbrana področja izboljšav, ki vsebinsko uokvirjajo in usmerjajo uvajanje izboljšav in samoevalvacijo v šolah. Od sledi predstavitev postopkov in časovnice uvajanja izboljšav in samoevalvacije po fazah oz. korakih. V besedilu so šolam v pomoč tudi:

  • ‘namigi, ki jih vodijo pri razmisleku in delu z učiteljskimi zbori
  • ‘primeri’, kako npr. zapisati cilje, dejavnosti, merila in
  • ‘priložnost’ za pregled in pregled in ovrednotenje načrtovanja v šoli.

V prilogah so predstavljene predloge akcijskih načrtov in metode zbiranja podatkov ter dodani kazalniki uvajanja izboljšav in samoevalvacije, s katerimi lahko šola ovrednoti kakovost procesa in dosežene rezultate. Priložen je seznam literature, ki bralca oziroma uporabnika usmerja v dodatno branje.

Protokol

Brejc, M., M. Zavašnik Arčnik, A. Koren, C. Razdevšek Pučko, S. Gradišnik in A. Širec. 2014. Protokol za uvajanje izboljšav in samoevalvacijo v šolah in vrtcih. Kranj: Šola za ravnatelje. PDF | FlipBook

Mnenja o protokolu

Uporabno za predsednika komisije za kakovost.” B. C.
Veseli me, da ste pripravili protokol,saj bo tako samoevalvacija po šolah bolj poenotena.” S. J.
Protokol smo že pregledali in ugotovili, da je zelo priročen tudi za tiste, ki se uvajanja izboljšav lotevajo šele zdaj!” S. D.
Uf, to pa je super darilo za nas.” N. D.

Šola za ravnatelje • Dunajska cesta 104, 1000 Ljubljana, Slovenija • Telefon: +386 1 5600 436 • Telefaks: +386 1 5600 436 • E-pošta: info@solazaravnatelje.si