KVIZ

Kazalniki

Samoevalvacija v projektu KVIZ je zasnovana tako, da šole in vrtci same opredeljujejo podatke in merila, na osnovi katerih bodo spremljale in ovrednotile (torej samoevalvirale) načrtovane izboljšave. Pri tem spodbujamo tako uporabo podatkov, ki jih že imajo, kot tudi zbiranje podatkov za namen spremljanja in ovrednotenja povsem določenega, specifičnega cilja. Pri razmisleku o uporabi že obstoječih podatkov in ob pregledu le-teh spodbujamo tudi njihovo ovrednotenje in hkrati racionalizacijo.

Da bi spremembe oz. izboljšave lahko dosegli, je treba izbrati področje ali področja kakovosti in v njihovem okviru opredeliti prioritete. Hkrati pa je pomembno, da šola ob začetku načrtovanja izboljšav jasno opredeli svoj kontekst delovanja, torej izhodišča, ki bodo bistveno sooblikovala načrt izboljšav in nadaljnje ravni načrtovanja, npr. sociodemografska sestava, spreminjajoča se demografija, prostorska zmogljivost, pogoji na trgu dela, spreminjajoče se vladne politike, lokalna specifika ipd.

PODROČJA KAKOVOSTI so tako pomembna področja temeljnega delovanja, ki prispevajo k uresničevanju poslanstva šole, npr. učenje in poučevanje (dosežki učencev), vodenje šole, profesionalni razvoj zaposlenih, klima in kultura, sodelovanje z deležniki, skrb za kakovost, razvojno-raziskovalno delo, sodelovanje s starši idr. V projektu KVIZ so bila opredeljena področja kakovosti, o katerih naj v okviru uvajanja izboljšav in samoevalvacije razmišljajo strokovni delavci v šolah, in sicer:

  • učenje in poučevanje,
  • profesionalni razvoj strokovnih delavcev in ravnatelja,
  • vodenje v šoli.

Protokol za uvajanje izboljšav in samoevalvacijo prednostno usmerja uvajanje izboljšav in samoevalvacijo na področje učenja in poučevanja, zato je to področje v Protokolu predstavljeno teoretično bolj poglobljeno. Namen je predvsem opozoriti na nekatera temeljna spoznanja stroke, ki bodo koristila šolam, da se temeljiteje poglobijo v raziskovanje problemov učenja in poučevanja v lastnih razmerah.

V Protokolu so predstavljena tudi teoretična izhodišča, ki utemeljujejo pomen profesionalnega razvoja in vodenja v šolah in ju povezujejo z učenjem in poučevanjem. Za obe področji je za zunanjo evalvacijo v projektu KVIZ (glej npr. Brejc, Savarin in Avguštin 2014) nastal tudi nabor kazalnikov, o katerem je na več delovnih srečanjih potekala razprava s skupino ravnateljev; »preizkušen« je bil z zunanjo evalvacijo na sedmih zavodih. Kazalniki, predstavljeni v nadaljevanju, so dopolnjeni na podlagi analize poročil o zunanjih evalvacijah, komentarjev zunanjih evalvatorjev in povratnih informacij evalviranih zavodov. Kazalniki lahko usmerjajo ravnatelje in strokovne delavce pri širšem razmisleku o delovanju šole in zagotavljanju kakovosti.

V projektu so bili za zunanjo evalvacijo pripravili tudi kazalniki kakovosti uvajanja izboljšav in samoevalvacije.

Več o kazalnikih v: Brejc, M., M. Zavašnik Arčnik, A. Koren, C. Razdevšek Pučko, S. Gradišnik in A. Širec. 2014. Protokol za uvajanje izboljšav in samoevalvacijo v šolah in vrtcih. Kranj: Šola za ravnatelje. PDF | FlipBook

Šola za ravnatelje • Dunajska cesta 104, 1000 Ljubljana, Slovenija • Telefon: +386 1 5600 436 • Telefaks: +386 1 5600 436 • E-pošta: info@solazaravnatelje.si