KVIZ

Izvedba zunanjih evalvacij – marec 2012

Marca 2012 je potekala zunanja evalvacija na devetih (9) zavodih (en vrtec, šest osnovnih šol, dve srednji šoli), in sicer v sedmih vrtcih in šolah, ki so bili vključeni v 1. cikel usposabljanja za samoevalvacijo v projektu uKVIZ, in v dveh šolah, ki v usposabljanje nista bili vključeni. Šole so bile k sodelovanju povabljene novembra 2011 in so bile vključene prostovoljno.

Zunanje evalvacije je izvajalo enaindvajset (21) ravnateljev in drugih strokovnih delavcev osnovnega in srednjega šolstva, ki so uspešno zaključili usposabljanje za zunanjo evalvacijo (uKVIZ, prvi cikel, 2009–2011), sodelovali pri izvedbi poskusnih zunanjih evalvacij jeseni 2010 in se udeležili dodatnega dvodnevnega usposabljanja. Timi za zunanjo evalvacijo so bili imenovani s sklepom Šole za ravnatelje.

Skladno z razvojem sistema ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti so bili na osnovi prvotnih izhodišč in dokumentov (instrumentarijev) pripravljene dopolnitve, ki so vezane predvsem na opomnik za izvedbo zunanjih evalvacij, ki je pregled in ovrednotenje v šolah usmeril v:

  • proces uvajanja izboljšav in samoevalvacije,
  • rezultate uvajanja izboljšav in samoevalvacije,
  • vpetost uvajanja izboljšav in samoevalvacije v delovanje šole.

Tako je bil še večji poudarek dan procesu uvajanja izboljšav in samoevalvacije ter rezultatom, ki se kažejo tako na ravni delovanja zavoda kot predvsem na ravni dosežkov učencev.

Rezultati spremljanja in evalvacije kažejo, da pristop in usmeritev zunanje evalvacije šole in zunanji evalvatorji ocenjujejo kot ustrezen, predvsem pa v njem prepoznajo smiselno dopolnitev siceršnjim oblikam notranje in zunanje evalvacije v slovenskem šolskem prostoru.

Poročilo o izvedbi zunanjih evalvacij 2012  PDF | FlipBook

 

Šola za ravnatelje • Dunajska cesta 104, 1000 Ljubljana, Slovenija • Telefon: +386 1 5600 436 • Telefaks: +386 1 5600 436 • E-pošta: info@solazaravnatelje.si