KVIZ

V januarju 2014 je potekala izvedba zunanjih evalvacij v projektu Zasnova in uvedba sistema ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti vzgojno-izobraževalnih organizacij.

Zunanje evalvacije so bile izpeljane na 29 zavodih, od tega na 21 zavodih prvič, na 7 zavodih pa ponovno.  Pri izvedbi je sodelovalo 73 zunanjih evalvatorjev. Poskusno sta bili na 7 zavodih ovrednoteni dve dodatni področji kakovosti, in sicer: profesionalni razvoj strokovnih delavcev in ravnateljev ter vodenje v šoli, vrtcu.

Uvajanje izboljšav in samoevalvacije v evalviranih zavodih je po kriterijih zunanje evalvacije ustrezno oziroma odlično. Ocene predstavnikov zavodov in zunanjih evalvatorjev kažejo na v povprečju dobro izvedbo zunanjih evalvacij. Zavodi in zunanji evalvatorji zasnovo zunanje evalvacije ocenjujejo kot ustrezno. Kljub vsemu se kažejo še določena področja izboljšav in nadaljnjega razvoja, predvsem na področju uvedbe instrumentarija za poskusno presojani področji kakovosti, tj. profesionalni razvoj in vodenje, ki bi ju bilo potrebno pred naslednjo izvedbo zunanjih evalvacij ustrezno dopolniti in preoblikovati.

Poročilo januar 2014 PDF

Šola za ravnatelje • Dunajska cesta 104, 1000 Ljubljana, Slovenija • Telefon: +386 1 5600 436 • Telefaks: +386 1 5600 436 • E-pošta: info@solazaravnatelje.si